Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Oktober 2012 - Kristina Hagren: Vända en lycka

Oktober 2012

Vända en lycka

Till Dialekt- och folkminnesarkivet* har kommit en undran över två uttryck som rör stickning. Det ena tappa en lycka betyder ’tappa en maska’ och det andra vända en lycka betyder ’sticka några få varv på stickningen’. Uttrycken skall vara kända i Vendel, Rasbo och Skokloster och nu är frågan: Varför heter det så?

Ja, för den som bara känner till det lycka som har att göra med välgång, tur o. dyl. kan det kanske låta lite underligt, men i Svenska akademiens ordlista (SAOL) finns ett annat substantiv lycka, som betyder ’slinga, ögla; rännsnara; (åker)täppa’. Svenska akademiens ordbok (SAOB) ger utförligare besked om ordets olika betydelser och under moment 4 återfinns betydelsen ’maska (i virkat, knutet, vävt l dyl arbete)’. Detta ligger ju mycket nära grundbetydelsen ’(något som är böjt i form av en ) ögla’. Ordet är för övrigt bildat till verbet lycka ’stänga (dörr, grind o. dyl.)’. Jfr bakom lyckta dörrar.

I de svenska dialekterna är lycka ’ögla’ allmänt förekommande. En genomgång av ordsamlingarna i Dialekt- och folkminnesarkivet och Ordbok över Sveriges dialekter visar att ordet är mer eller mindre väl belagt i alla landskap. Här finns då också betydelser som ’knut’ och ’rosett’.

Dessutom förekommer specialbetydelsen ’maska’ i de flesta av landskapen, ofta dock endast med enstaka belägg. Belägg från mer än tre socknar har upptecknats i Dalarna, Uppland, Ångermanland, Värmland och Gästrikland. Lycka som benämning för ’maska i stickning’ tycks alltså ha varit tämligen spritt.

En hastig kontroll av ordet maska visar att detta är belagt i de flesta landskap men det verkar oftast beteckna ’maska i nät’. Det är främst i Götaland det även åsyftar ’maska i stickning’, men enstaka belägg finns också från bl.a. Uppland.

Tappa en lycka har i Uppland och på andra håll kanske varit det mest självklara sättet att uttrycka att en maska löpt i väg under stickningsarbetet. I ett exempel från Singö heter det Ja tappa nog en lycka nunnes ’jag tappade nog en maska nyss’. I andra delar av landet har upptecknats andra sätt att säga samma sak: fälla ner en lycka (När, Gotland), släppa en lycka (Lekvattnet, Värmland), mista en lycka (Ed, Ångermanland).

Vända en lycka finns inte i dialektarkivets samlingar, men när man vet innebörden och förstår ordet lycka blir sättet att uttrycka sig begripligt. Här antyds en anspråkslöshet beträffande arbetsinsatsen, men det kan knappast vara tal om slarv i utförandet. På sätt och vis påminner det om uttryck som kasta ner ett par rader, sno ihop en sockerkaka och från forskarvärlden slå en forsk.

Kanske någon av våra läsare känner till mer om detta att vända en lycka?

Kristina Hagren Publicerad i UNT den 11 januari 1996.

*Nuvarande Institutet för språk och folkminnen.

Tillbaka till Tidigare inlägg